Albert-Einstein

For information in english + brochure please scroll down

Dance Art Sanctuary: In the Sacred Circle of Dance met Miriam Peretz. Een 5-daagse dansonderdompeling in sacred dance en lichaamswerk voor vrouwen. In de bosrijke omgeving en geaarde omarming van Hof van Axen, Witteveen Drenthe. Van maandag 20 - vrijdag 24 juli 2020.

> Brochure in het Nederlands [pdf]  
> Bochure in English [pdf]  

In deze vijfdaagse dansonderdompeling met Miriam Peretz verenigen we ons hart in dans, lied, ritme en diepe intentie. We nodigen heling uit in ons lichaam en in het universum. Via traditionele en interpretatieve heilige cirkeldansen verkennen we de circulaire en cyclische aard van het leven. De aangeboden danssequenties zijn geïnspireerd door de bewegingen van cirkels, spiralen en cycli die we in het fysieke, energetische en universele lichaam vinden. Tijdens deze danstransmissie wordt ook diepe inspiratie getrokken uit oude bronnen zoals: de traditionele dansen van Centraal-Azië, Bektashi Sema en devotionele wervelende oefeningen.

Dance Art Sanctuary weeft groepsritueel met meeslepende dansoefeningen en hartgerichte spirituele leringen. We richten ons op het belichamen van gebeden en intenties door middel van beweging om dans als een helende kunst te leren kennen. Elke sessie biedt een thema gebaseerd op een zielskarakteristiek en is de inspiratie voor zowel een improvisatie-element als een choreografische reeks.

Alles is erop gericht om ons op alle lagen van ons wezen te openen voor een devotionele, diep geïnspireerde manier van dansen. De zielseigenschappen die we samen gedurende deze vijf dagen onderzoeken, zijn: nederigheid, medeleven, geduld, discipline, dankbaarheid, vrijgevigheid en gelijkmoedigheid.

 

Dance Art Sanctuary kl


Over Miriam Peretz

Miriam Peretz is een internationaal gevierde danseres gewijd aan het creëren van transformationele ervaringen voor haar studenten en publiek wereldwijd. In de afgelopen twintig jaar heeft haar kenmerkende dansstijl zich verspreid over continenten via haar internationale danscollectief Nava en door de intensieve trainingen die ze wereldwijd aanbiedt. Miriam's unieke stijl is sterk gebaseerd op Centraal-Aziatische dans, toegewijde wervelende oefeningen en heilige dansrituelen uit de hele wereld.

Haar bewegingskwaliteit en esthetiek omvatten ook haar jarenlange training in vechtsporten, hedendaagse dans, Flamenco en vele andere vormen van werelddans. Miriam's werk weeft consequent dans met belichaamde spiritualiteit en toewijding, voortbouwend op haar persoonlijke beoefening als derwisj en haar achtergrond als kind van mystici. Beschouwd als een wekelijks ritueel door haar studenten, bieden haar danslessen een geïntegreerde ervaring en reis door het landschap van het lichaam, hart, geest en ziel.

Miriam's liefde voor dans heeft haar geleid op een levenslange reis op zoek naar manieren om de kunst te gebruiken als een brug tussen mensen met verschillende achtergronden en spirituele tradities. Ze ziet dans als een uniek krachtig middel om diepe emotie en spiritueel verlangen uit te drukken, en daarom de perfecte belichaming van gebed.

Het is de eerste keer dat Miriam Peretz haar werk in Nederland deelt, in een co-creatie met Reino van der Velde van Nunqui Soulcoaching. Een Dance Art Sanctuary, is een overdracht in sacred dance van haar naar ons. We zullen ook worden vereerd met een speciale gastworkshop door auteur, verteller en uitvoerend kunstenaar Lana Nasser.

De Hof van Axen

Naast de danssessies is er tijd om te rusten en te genieten van de prachtige grote tuin met verschillende zitjes, vuurplaatsen en een meer om te zwemmen. Hof van Axen is een klein paradijs in het bosrijke gebied van Witteveen, Drenthe. Hof van Axen biedt een ondersteunde ruimte voor zielvolle ontmoetingen. Heerlijke voedzame en biologische maaltijden van eigen tuin worden met liefde voor ons bereid. En er wordt rekening gehouden met dieetwensen. Hoeders van deze pracht plek zijn Sonja en Jan.


Programma en overige informatie

Download hier de brochure voor het complete programma en alle benodigde informatie. Voor vragen en om je aan te melden kan je contact opnemen met Reino van der Velde van NUNQUI Soulcoaching via nunqui.com of reino@nunqui.com.
Dans je natuur, dans je vrij <3

> Download webbrochure [NL]  


Invitation in English

DAS Sacred Circle of Dance 6

Woman Dance Art Sanctuary: In the Sacred Circle of Dance with Miriam Peretz. A 5-day dance immersion from 20 - 24 July 2020 in sacred dance and bodywork for women at Hof van Axen, Witteveen Drenthe [NL]

In this five-day dance immersion for women with Miriam Peretz, we unite our hearts in dance, song, rhythm and deep intention. We invite healing into our bodies and into the universe. Through traditional and interpretative sacred circle dances we explore the circular and cyclical nature of life. The dance sequences offered are inspired by the movement of circles, spirals and cycles that we find in the physical, energetic and universal body. During this dance transmission deep inspiration is also drawn from ancient sources such as: the traditional dances of Central Asia, Bektashi Sema, and devotional whirling practices.

Dance Art Sanctuary weaves group ritual with immersive dance exercises and heart-focused spiritual teachings. We focus on embodying prayers and intentions through movement in order to get to know dance as a healing art. Each session offers a theme based on a soul characteristic and is the inspiration for both an improvisational element as well as a choreographic sequence.

Everything is aimed at opening us on all layers of our being into a devotional deeply inspired way of dancing. The soul traits we examine together during these five days are: humility, compassion, patience, discipline, gratitude, generosity and equanimity.

DAS Sacred Circle of Dance 5 kl


About Miriam Peretz

Miriam Peretz is an internationally celebrated dancer devoted to creating transformational experiences for her students and audiences worldwide. Over the past twenty years her signature dance style has spread across continents through her international dance collective Nava, and through the intensive training’s she offers worldwide. Miriam’s unique style draws heavily on Central Asian dance, devotional whirling practices, and sacred dance rituals from around the world.

Her movement quality and aesthetics also incorporate her years of martial arts training, contemporary dance, Flamenco, and many other world dance forms. Miriam’s work consistently weaves dance with embodied spirituality and devotion, drawing on her personal practice as a dervish and background as a child of mystics. Regarded as a weekly ritual by her students, her dance classes provide an integrated experience and journey through the landscape of the body, heart, mind and spirit.

Miriam’s love of dance has led her on a life long journey in search for ways to use the arts as a bridge between people of different backgrounds and spiritual traditions. She sees dance as a uniquely powerful means of expressing deep emotion and spiritual yearning, and therefore the perfect embodiment of prayer.

It is the first time Miriam Peretz will share her work in the Netherlands, in a co-creation with Reino van der Velde from Nunqui Soulcoaching. A Dance Art Sanctuary, is a transmission in sacred dance from her to us. We will also be graced with a special guest workshop by author, storyteller and performing artist Lana Nasser.

Hof van Axen

In addition to the dance sessions there is time to rest and enjoy the beautiful large garden with various sitting areas, fire places and a lake for swimming. Hof van Axen is a small paradise in the wooded area of Witteveen, Drenthe. Hof van Axen offers a supported space for a soulful encounter. Delicious nutritious and organic meals are made with love and prepared for us from their own garden. Keepers of this beautifull place are Sonja and Jan.


Program and other information

Download the brochure for the complete program and all necessary information here. For questions and registration you can contact Reino van der Velde from NUNQUI Soulcoaching via nunqui.com or reino@nunqui.com.
Dance your nature, dance freely <3

> Download webbrochure [Engl.]   

 

DAS Sacred Circle of Dance kl