Steve-Jobs

Graag informeer ik je over de voorwaarden waaronder NUNQUI soulcoaching haar diensten levert. Zo is voor alle partijen helder welke rechten en plichten er gelden. Een paar uitgelichte punten:

 • Geheimhouding
  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van onze overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Zonder uw toestemming zal er extern niet aan de opdracht gerefereerd worden.

 • Betaling
  Voor particulieren geldt de betalingstermijn binnen 14 dagen na factuurdatum. Voor zakelijke opdrachtgevers geldt de wettelijke betalingstermijn binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaald u niet of te laat dan wordt er naast het gefactureerde bedrag een standaardvergoeding voor incassokosten in rekening gebracht.
 • Annulering
  Een individueel begeleidingsgesprek, coachgesprek of helingssessie kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is NUNQUI soulcoaching gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek (of sessie) in rekening te brengen met een minimum van 70 euro. Indien u niet op de afspraak verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd. 

Klik hier voor de complete Algemene Voorwaarden (PDF document)


Beroepsvereniging NOBCO

NUNQUI soulcoaching [Reino van der Velde] is aangesloten bij de Nederlandse orde voor beroeps coaches, NOBCO. En zal derhalve de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO naar beste inzicht en vermogen naleven. De NOBCO Ethische Gedragscode telt vier paragrafen:

 • Respect
 • Integriteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Professionaliteit

In elke paragraaf wordt een aantal duidelijke gedragsregels aangegeven die de coach bij zijn/haar professioneel handelen na zal leven. De EGC biedt coaches ruim voldoende uitgangspunten en richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van hun beroep terecht kunnen komen, met als belangrijkste doel: het bevorderen van welzijn en veiligheid van de individuen en groepen waarmee zij werken. De EGC biedt coaches daarmee een solide basis van normen en waarden waarop zij tijdens de uitoefening van hun beroep kunnen bouwen.

De basis van de EGC wordt gevormd door een aantal duidelijke uitgangspunten van de NOBCO ten aanzien van coaching, nl. dat: de coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé - als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil; dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag de coachee en de coach volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach. 

Klik hier voor de complete ethische gedragscode (PDF document)